Średnie wynagrodzenie miesięczne lekarza onkologa wynosi 4 500 zł brutto. Pensje wahają się od 4 000 do 7 000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości placówki, liczby pacjentów, stażu pracy lekarza oraz regionu.

Czym zajmuje się onkolog?

Lekarz onkolog posiada kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu w dziedzinie onkologii klinicznej. Onkologia jest jedną z dziedzin medycyny, której obszar zainteresowania dotyczy schorzeń nowotworowych. Onkologia zajmuje się nie tylko badaniem schorzeń, ale również rozpoznaje i leczy. Długość życia się wydłuża, w związku z czym ludzie narażeni są na różne czynniki, które mogą działać chorobotwórczo. Wśród tych czynników występują również takie, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy. Nowoczesna medycyna dysponuje metodami, które skutecznie leczą choroby nowotworowe. Najskuteczniejszą metodą jest leczenie chirurgiczne, a jego skuteczność uzależniona jest od tego, jak wcześnie choroba zostanie wykryta.

W przypadku podejrzenia, że nowotwór jest złośliwy, lekarz onkolog podejmuje leczenie jak najszybciej. W zależności od rodzaju nowotworu zróżnicowane są metody jego leczenia. Niektóre przypadki pozwalają na całkowite chirurgiczne usunięcie zmiany, u innych pacjentów może nie występować taka możliwość. Wśród podstawowych metod leczenia są zabiegi chirurgiczne, ale stosuje się także chemioterapię oraz radioterapię. W uzależnieniu od celu obranego przez onkologa wyróżnia się leczenie radykalne, objawowe oraz paliatywne. Lekarz onkolog jest bez wątpienia bardzo ważnym specjalistą w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.

Jak zostać onkologiem?

Studia medyczne pozwalają na zdobycie bogatej wiedzy z zakresu biologii oraz chemii. Medycyna wymaga wiele nauki ze względu na ogromną odpowiedzialność związaną z wykonywaniem zawodu lekarza. Z programem studiów związane są również liczne praktyki z różnych dziedzin medycyny. Po otrzymaniu dyplomu absolwenci medycyny uzyskują ograniczone prawo wykonywania zawodu, a następnie odbywają 13 miesięczny staż w placówce służby zdrowia. Staż zakończony jest lekarskim egzaminem państwowym. Dopiero wówczas możliwe jest podjęcie studiów specjalizacyjnych w dziedzinie onkologii. Celem specjalizacji w onkologii jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które umożliwiają samodzielne prowadzenie badań profilaktycznych, diagnostyki i leczenia specjalistycznego według najwyższych standardów obowiązujących w onkologii klinicznej. W ramach specjalizacji niezbędne jest opanowanie pełnego zakresu wiedzy specjalistycznej, nabycie umiejętności praktycznych w wykonywaniu zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, oraz uzyskanie umiejętności wykorzystywania wyników badań diagnostycznych, planowania i prowadzenia leczenia systemowego chorych na nowotwory złośliwe.

Lekarz, nieposiadający żadnej specjalizacji w tracie specjalizacji w onkologii musi odbyć kursy:

 • Wprowadzenie – podstawy onkologii klinicznej,
 • radiodiagnostyka i inne metody diagnostyki obrazowej,
 • patologia nowotworów,
 • hematologia,
 • opieka paliatywna w onkologii,
 • psychoonkologia w praktyce lekarzy onkologów,
 • aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutyczne w onkologii,
 • zdrowie publiczne,
 • promocja zdrowia,
 • mięsaki tkanek miękkich i kości,
 • czerniak i inne nowotwory skóry,
 • nowotwory układu pokarmowego,
 • podstawy genetyki i immunologii klinicznej w onkologii,
 • rak piersi,
 • nowotwory płuca i klatki piersiowej,
 • nowotwory układu chłonnego.

Każdy kurs zakończony jest kolokwium u kierownika stażu. Konieczne jest także odbycie staży kierunkowych. W przypadku lekarzy nieposiadających żadnej specjalizacji konieczne jest odbycie staży kierunkowych w zakresie intensywnej opieki medycznej, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii, nefrologii, reumatologii i rehabilitacji, hematologii, chorobach zakaźnych i neurologii. Czas trwania staży wynosi 24 miesiące. Po ukończeniu staży z zakresu chorób wewnętrznych lekarz odbywa staże specjalizacyjne:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w onkologii klinicznej,
 • staż kierunkowy w radioterapii,
 • staż kierunkowy w ginekologii onkologicznej,
 • staż kierunkowy w hematologii.

Ukończenie każdego stażu potwierdza kolokwium zaliczone u kierownika stażu. W trakcie staży lekarz doskonali umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych, każdy z samodzielnie wykonanych zabiegów lub procedur z wymaganego zakresu umiejętności praktycznych potwierdzany jest przez kierownika stażu kierunkowego. Lekarz zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w posiedzeniach naukowych oraz konferencjach i zjazdach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Obowiązkowe jest pełnienie co najmniej 3 dyżurów w miesiącu w jednostce prowadzącej kształcenie specjalizacyjne lub innej wyznaczonej przez kierownika specjalizacji. Czas trwania specjalizacji w onkologii dla lekarzy po stażu podyplomowym, nieposiadających żadnej specjalizacji, wynosi 65 miesięcy wraz z urlopami. Studia zakończone są państwowym egzaminem specjalizacyjnym, który składa się z trzech części: egzaminu praktycznego, egzaminu testowego, egzaminu ustnego.

Onkolog – własna firma

W celu otworzenia prywatnej praktyki onkologicznej, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi być wyposażony w niezbędny sprzęt oraz posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz onkolog musi posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, do którego nie wlicza się stażu, a także być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej. Spełnienie tych wszystkich wymagań uprawnia do otworzenia własnej praktyki lekarskiej. Ostatnim etapem w drodze do własnej firmy jest założenie działalności gospodarczej w 0,urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here